Estat actual
No inscrit
Preu
40€

INTRODUCCIÓ

Un accident de circulació és un esdeveniment no desitjat que té lloc en una via pública a conseqüència del trànsit, on es troben implicats com a mínim un vehicle, i que produeix danys en persones o coses.

En qualsevol accident de circulació intervenen tres elements, que en poden ser la causa: la via, el vehicle i la persona.

Els accidents de circulació es poden classificar en funció de la variable que es consideri.

La investigació és un procés que dona resposta a totes les incògnites de l’accident.

Abans de les tasques pròpies de la investigació hi ha d’altres actuacions que s’han de tenir en compte, com, per exemple, adoptar mesures de seguretat, atendre els possibles ferits…

LEGISLACIÓ SOBRE ELS ACCIDENTS

  • Llei 10/95 del Codi penal; pel que fa referència a delictes per accidents de trànsit i delictes contra la seguretat del trànsit.
  • Llei 16/91 P.L., en els seus articles 11 i 12.
  • Llei 2/86 de F.F i C.C. de Seg., en el seu article 53
  • RDL 6/2015, llei sobre trànsit, circulació de vehicles a motor i seguretat vial.
  • RD 13/92, Reglament General de Circulació.
  • l’Ordre INT/2223/2014, de 27 d’octubre, per la qual es regula la comunicació de la informació al Registre nacional de víctimes d’accidents de trànsit.

METODOLOGIA DEL CURS

El curs que es presenta és un curs online, que segueix un model pedagògic basat en l’autonomia de l’estudiant, que és qui gestiona el seu temps i construeix el seu propi itinerari d’aprenentatge mitjançant la interacció i el treball cooperatiu. Així, s’aconsegueix un aprenentatge profund i flexible, sense barreres d’espai ni temps, a qualsevol lloc i a qualsevol moment.

Aquest model permet una atenció personalitzada per part dels docents que acompanyen a cada alumne, de manera individual a través de la bustia de correu electrònic i que solventarà aquells dubtes de forma o contingut que plantegi l’alumne, sense dilacions.

En aquest curs, s’utilitza una combinació de metodologíes variades, considerant que els participants són professionals en actiu i que l’intercanvi de les seves pròpies experiències professionals serà un aspecte molt rellevant per aconseguir els objetius acadèmics.

Els materials i recursos didàctics inclouen i integren els continguts del curs i es disposen en format digital. Apart d’això, i en les dates indicades, l’alumne podrà accedir mitjançant el Campus Virtual a la realització de l’examen telemàtic. Aquest examen telemàtic se proposa per la superació del curs, i serà correctament realitzat en temps i forma.

El tutor és la figura docent del curs, qui s’encarregarà d’evaluar les activitats programades.

AVALUACIÓ

La superació del curs, es farà a través del seguiment de l’avaluació continuada, mitjançant la resolució de l’examen telemàtic final i que s’haurà de fer amb posterioritat a l’estudi i la comprensió del contingut del curs.

La nota final del curs s’obtindrà de la nota obtinguda a l’examen final telemàtic. Les notes es valoraran de la següent manera:

• APTE qualificació amb què se supera el curs

• SUSPENS qualificació amb què no se supera el curs

• NP no presentat

Per superar l’avaluació cal obtenir una nota mínima d’APTE.

Per superar l’avaluació, cal treure una nota mínima de (5) APROVAT per demostrar l’adquisició dels coneixements estudiats al llarg del curs. Un cop aprovada l’avaluació, l’alumne haurà de validar la qualificació obtinguda mitjançant la realització obligatòria d’un EXAMEN PRESENCIAL