Estat actual
No inscrit
Preu
40€

INTRODUCCIÓ

Aquest curs constarà d’una primera part dedicada a l’atestat policial en els delictes contra la seguretat viària, en la qual a més de les diferents normatives relacionades amb el trànsit, s’han tingut en compte les prescripcions recollides en la Circular 10/2011, de la Fiscalia General de l’Estat sobre criteris per a la unitat d’actuació especialitzada del Ministeri Fiscal en matèria de seguretat viària, que si bé està dirigida als Srs. Fiscals, creiem que són una important font de referència i consulta quant a l’actuació policial es refereix.

A continuació, s’exposen en una segona part, si es vol denominar així els denominats delictes contra la seguretat viària es troben regulats en el Capítol IV, Títol XVII del Llibre II de la Llei orgànica 10/1995, de 23 de novembre, del Codi Penal.

La finalitat que es pretén és la d’establir unes pautes generals per a l’aplicació de la normativa en matèria de seguretat viària per part de les Forces i Cossos de Seguretat. També es tenen present, per la seva innegable aportació, les Instruccions Generals en compliment del que es disposa en l’art. 773. 1 de la Llei d’Enjudiciament Criminal; art. 4, apartat 4 de l’Estatut Orgànic del Ministeri Fiscal; i Circular 1/1989 i Instrucció 1/2008, totes dues de la Fiscalia General de l’Estat que han realitzat les diferents Fiscalies de les Comunitats Autònomes.

OBJECTIUS

Aquest curs hauria de proporcionar material suficient per a aconseguir aconseguir els següents fins:

  • Determinar el significat i el valor legal de l’atestat de trànsit.
  • Estudiar l’estructura de l’atestat.
  • Destacar els aspectes rellevants en l’estructura d’un atestat de trànsit
  • Incidir en la manera de prendre les diferents declaracions d’investigat i testimoni
  • Destacar els aspectes més rellevants en la realització Judicis Ràpids
  • Determinar el significat de delictes contra la seguretat viària, jurídica i normativament, de tal manera que serveixi com a pauta per a la interpretació dels diferents tipus penals que estudiarem.
  • Estudiar els diferents tipus penals regulats en el codi penal.
  • Estudiar tota les principals normes relacionades amb els delictes contra la seguretat viària, amb principal incidència en aquells articles específics que serveixen per a entendre la norma penal continguts Llei sobre Trànsit, Circulació de Vehicles de Motor i Seguretat Viària; Reglament General de Conductors; i Reglament General de Vehicles.
  • Diferenciar els diferents delictes contra la Seguretat Viària de les sancions administratives per fets semblants.

METODOLOGIA DEL CURS

El curs que es presenta és un curs en línia, que segueix un model pedagògic basat en l’autonomia de l’estudiant, que és qui gestiona el seu temps i construeix el seu propi itinerari d’aprenentatge a través de la interacció i el treball cooperatiu. Així, s’aconsegueix un aprenentatge profund i flexible, sense barreres d’espai ni temps, des de qualsevol lloc i en qualsevol moment.

Aquest model permet una atenció personalitzada per part dels docents que acompanyen a cada alumne, de manera individual a través de la bústia de correu electrònic i que resoldrà aquells dubtes de forma o contingut que plantegi l’alumne, sense dilacions.

En aquest curs, s’utilitza una combinació de metodologies variada, considerant que els participants són professionals en actiu i que l’intercanvi de les seves pròpies experiències professionals serà un aspecte molt rellevant per aconseguir els objectius acadèmics.

Els materials i recursos didàctics inclouen i integren els continguts del curs i es disposen en format digital. A part d’això, i en les dates indicades, l’alumne podrà accedir a través del Campus Virtual a la realització de l’examen telemàtic. Aquest examen telemàtic es proposa per a la superació del curs, i haurà de ser correctament realitzat #dins del termini i en la forma escaient.

El tutor és la figura docent del curs, qui tindrà relació directa amb els alumnes, a través de la bústia del campus virtual i resoldrà els dubtes que es plantegin per part de l’alumne, així com la persona que avaluarà les activitats programades.

AVALUACIÓ

La superació del curs, es farà a través del seguiment de l’avaluació continuada, mitjançant la resolució de l’examen telemàtic final i que haurà de realitzar-se amb posterioritat a l’estudi i comprensió del del curs.

La nota final del curs s’obtindrà de la nota obtinguda en l’examen final telemàtic. Les notes es valoraran de la següent manera:

• APTE qualificació amb la qual se supera el curs

• SUSPÈS qualificació amb la qual no se supera el curs

• NP no presentat

Per a superar l’avaluació, cal obtenir una nota mínima d’APTE.

Per a superar l’avaluació, és necessari treure una nota superior al 80% APROVAT per a demostrar l’adquisició dels coneixements estudiats al llarg del curs.

Una vegada aprovada l’avaluació, l’alumne haurà de validar la qualificació obtinguda mitjançant la realització d’un EXAMEN PRESENCIAL.

Contingut de curs

Expandeix-ho tot
Contingut de la Lliçó
0% Completat 0/1 Passos