Estat actual
No inscrit
Preu
30€

OBJECTIUS

Aquest curs hauria de proporcionar material suficient per aconseguir els següents fins:

  • Determinar el significat de “bandes” i les seues variants.
  • Estudiar els diferents grups juvenils organitzats i violents a Catalunya i la història recent.
  • Aconseguir una aproximació a les diferents visions, informes del Ministeri Fiscal Espanyol, dels Cossos i les Forces de Seguretat de l’Estat, del Defensor del Menor i l’Informe Raxen.
  • Referències a operacions policials i les seues resolucions judicials.
  • Conèixer com actuen la policia davant aquest fenomen.
  • Aconseguir una aproximació als grups juvenils violents més actius i més grans a nivell nacional.
  • Conèixer la regulació penal i els diferents delictes en què aquests grups es mouen
  • Diferenciar diferents figures penals com associacions il·lícites, grup criminal i organitzacions criminals.
  • Distingir coautoria, conspiració i actes preparatoris de la delinqüència

METODOLOGIA DE TREBALL I MECANISMES DE CONTROL

El curs que es presenta és un curs online, que segueix un model pedagògic basat en l’autonomia de l’estudiant, que és qui gestiona el seu temps i construeix el seu propi itinerari d’aprenentatge a través de la interacció i el treball cooperatiu. Així, s’aconsegueix un aprenentatge profund i flexible, sense barreres d’espai ni temps, des de qualsevol lloc i en qualsevol moment.

Aquest model permet una atenció personalitzada per part dels docents que acompanyen cada alumne, de manera individual a través de la bústia de correu electrònic i que resoldrà els dubtes de forma o contingut que plantegi l’alumne, sense dilacions.

En aquest curs, s’utilitza una combinació de metodologies variada, considerant que els participants són professionals en actiu i que l’intercanvi de les seves pròpies experiències professionals serà un aspecte molt rellevant per a assolir els objectius acadèmics.

Els materials i recursos didàctics inclouen i integren els continguts del curs, dels quals es disposa en format digital a l’aula virtual.

El tutor és la figura docent del curs, que tindrà relació directa amb els alumnes, a través de la bústia del campus virtual i resoldrà els dubtes que es plantegin per part de l’alumne, així com la persona que avaluarà les activitats programades.

AVALUACIÓ DE L’APRENENTATGE

La superació del curs, es farà a través de la realització d’un examen telemàtic al final del període lectiu. La qualificació resultant serà:

– APTE

– NO APTE

– NO PRESENTAT

Un cop aprovat l’examen telemàtic, que correspondrà al 30% de la nota final, l’alumne haurà de validar la qualificació obtinguda mitjançant la realització d’un EXAMEN PRESENCIAL que correspondrà al 70% de la nota final i que consisteix en una combinació de preguntes tancades tipus test juntament amb la realització d’ un cas pràctic. Aquest examen serà corregit pel personal docent.

Així, la condició imprescindible per poder accedir al certificat del curs és superar ambdues proves.

El curs constarà d’un total de 25 hores en línia més 1 hora presencial  en la que l’alumne haurà de resoldre un examen per tal obtenir el certificat d’aprofitament.