Estat actual
No inscrit
Preu
30€ (NOU 2024)

Objectius

Aquest curs hauria de proporcionar material suficient per aconseguir els següents fins:

  • Determinar el significat de “bandes” i les seues variants.
  • Estudiar els diferents grups juvenils organitzats i violents a Catalunya i la història recent.
  • Aconseguir una aproximació a les diferents visions, informes del Ministeri Fiscal Espanyol, dels Cossos i les Forces de Seguretat de l’Estat, del Defensor del Menor i l’Informe Raxen.
  • Referències a operacions policials i les seues resolucions judicials.
  • Conèixer com actuen la policia davant aquest fenomen.
  • Aconseguir una aproximació als grups juvenils violents més actius i més grans a nivell nacional.
  • Conèixer la regulació penal i els diferents delictes en què aquests grups es mouen
  • Diferenciar diferents figures penals com associacions il·lícites, grup criminal i organitzacions criminals.
  • Distingir coautoria, conspiració i actes preparatoris de la delinqüència

Metodologia del curs

El curs que es presenta és un curs en línia, que segueix un model pedagògic basat en l’autonomia de l’estudiant, que gestiona el seu temps i construeix el seu propi itinerari d’aprenentatge a través de la interacció i el treball cooperatiu. Així, s’aconsegueix un aprenentatge profund i flexible, sense barreres d’espai ni de temps, des de qualsevol lloc i en qualsevol moment.

Aquest model permet una atenció personalitzada per part dels docents que acompanyen cada alumne, de manera individual a través de la bústia de correu electrònic i que resoldrà aquells dubtes de forma o contingut que plantegi l’alumne, sense dilacions.

En aquest curs es fa servir una combinació de metodologies variada, considerant que els participants són professionals en actiu i que l’intercanvi de les seves pròpies experiències professionals serà un aspecte molt rellevant per aconseguir els objectius acadèmics.

Els materials i recursos didàctics inclouen i integren els continguts del curs i es disposen en format digital. A banda d’això, i en les dates indicades, l’alumne podrà accedir a través del campus virtual a la realització de l’examen telemàtic. Aquest examen telemàtic es proposa per a la superació del curs, i ha de ser correctament realitzat en temps i forma.

El tutor és la figura docent del curs, que tindrà relació directa amb els alumnes, a través de la bústia del campus virtual i resoldrà els dubtes que es plantegin per part de l’alumne, així com la persona que avaluarà les activitats programades.

Avaluació

La superació del curs es farà a través del seguiment de l’avaluació continuada, mitjançant la resolució de l’examen telemàtic final i que s’haurà de fer amb posterioritat a l’estudi i la comprensió del contingut del curs.

Per superar l’avaluació cal obtenir una nota mitjana mínima d’APROVAT.

L’obtenció d’un DEFICIENT en algun dels exercicis implicarà la no superació automàtica del curs.

Per superar l’avaluació, cal treure un mínim d’APROVAT per demostrar l’adquisició dels coneixements estudiats al llarg del curs.

La superació del curs, es farà mitjançant la realització d’un examen telemàtic al final del període lectiu. La qualificació resultant serà:

–          APTE

–          NO APTE

–          NO PRESENTAT

Un cop aprovada l’avaluació, l’alumne haurà de validar la qualificació obtinguda mitjançant la realització d’un EXAMEN PRESENCIAL.