Estat actual
No inscrit
Preu
30€ (Nou 2023)

Introducció

El dret a la llibertat ja ens ve proclamat a l’article 17[1] de la Constitució espanyola, dins d’aquest trobem com un dels seus aspectes el dret a la llibertat sexual. La llibertat sexual la podem entendre com aquell dret que té qualsevol persona a decidir per si mateixa sobre la sexualitat, és a dir, el dret a tenir relacions sexuals, però també aquell dret a tenir o a consentir fets de naturalesa sexual exclusivament amb la seva expressa aprovació. Dit en format negatiu seria el dret que té qualsevol persona a no veure’s involucrat en ambients de naturalesa sexual contra el seu desig.

El legislador estima que hi ha subjectes, que per les seves característiques s’han d’apartar a aquests contextos sexuals, especialment, els menors de 16 anys i les persones que pateixen trastorns psíquics. En aquests casos, com que el bé jurídic protegit no seria la llibertat sexual, el mateix Codi al·ludeix a la indemnitat sexual com a objecte de tutela, un bé que no es troba disponible per part del seu posseïdor.

Hi ha nombroses crítiques sobre aquesta regulació, que no acaba d’agradar els estudiosos de la matèria, sobretot per les diferències amb altres normatives del nostre entorn europeu pel que fa als fets penats i les penes que els corresponen, amb tot les revisions que s’han realitzat durant l’any 2022[2] s’han adaptat aquestes penes, tot i que la modificació més significativa ha consistit a eliminar el delicte d’abús sexual, i ara passa a considerar-se delicte d’agressió sexual qualsevol acte contra la llibertat sexual d’una persona realitzat sense el seu consentiment..

 En aquest curs tractarem els delictes contra la llibertat i indemnitat sexuals, regulats en TÍTOL VIII. Delictes contra la llibertat sexual que comprèn 6 capítols:

 • el Capítol Primer titulat: De les agressions sexuals que comprèn des de l’article 178 al 180;
 • el Capítol Segon titulat: De les agressions sexuals a menors de setze anys que comprèn des de l’article 181 al 182;
 • el Capítol Segon bis titulat: Dels abusos i agressions sexuals a menors de setze anys que comprèn des de l’ article 183 fins al 183 quater ;
 • el Capítol Tercer titulat : De l’assetjament sexual que comprèn l’article 184;
 • el Capítol Quart titulat: Dels delictes d’exhibicionisme i provocació sexual que comprèn des de l’article 185 al 186;
 • el Capítol Cinquè titulat: Dels delictes relatius a la prostitució i a l’explotació sexual i la corrupció de menors que comprèn des de l’article 187 fins al 189 ter;
 • el Capítol Sisè titulat: Disposicions comunes als capítols anteriors que comprèn des de l’article 190 fins a 194 bis.

Objectius

Aquest curs hauria de proporcionar material suficient per aconseguir assolir els següents fins:

 • Determinar el significat de llibertat sexual, jurídicament i normativament, de manera que serveixi com a pauta per a la interpretació dels diferents tipus penals que estudiarem.
 • Estudiar els diferents tipus penals regulats al codi penal.
 • Identificar el bé jurídic protegit dels diferents delictes.
 • Definir els conceptes de violència i intimidació penalment.
 • Concretar quan és il·lícita la difusió, venda o exhibició de material pornogràfic.
 • Reconèixer les prohibicions de la pornografia infantil.
 • Diferenciar la comissió per omissió, generada per l’actuació precedent, i el cas fortuït.

Metodologia del curs

El curs que es presenta és un curs en línia, que segueix un model pedagògic basat en l’autonomia de l’estudiant, que gestiona el seu temps i construeix el seu propi itinerari d’aprenentatge a través de la interacció i el treball cooperatiu. Així, s’aconsegueix un aprenentatge profund i flexible, sense barreres d’espai ni de temps, des de qualsevol lloc i en qualsevol moment.

Aquest model permet una atenció personalitzada per part dels docents que acompanyen cada alumne, de manera individual a través de la bústia de correu electrònic i que resoldrà aquells dubtes de forma o contingut que plantegi l’alumne, sense dilacions.

Aquest curs s’utilitza una combinació de metodologies variada, considerant que els participants són professionals en actiu i que l’intercanvi de les seves pròpies experiències professionals serà un aspecte molt rellevant per aconseguir els objectius acadèmics.

Els materials i recursos didàctics inclouen i integren els continguts del curs i es disposen en format digital. A banda d’això, i en les dates indicades, l’alumne podrà accedir a través del Campus Virtual a la realització de l’examen telemàtic. Aquest examen telemàtic es proposa per a la superació del curs i haurà de ser correctament realitzat en temps i forma.

El tutor és la figura docent del curs, que tindrà relació directa amb els alumnes, a través de la bústia del campus virtual i resoldrà els dubtes que es plantegin per part de l’alumne, així com la persona que avaluarà les activitats programades.

Avaluació

La superació del curs, es farà a través del seguiment de l’avaluació continuada, mitjançant la resolució de l’examen telemàtic final i que s’haurà de fer amb posterioritat a l’estudi i la comprensió del contingut del curs.

La nota final del curs s’obtindrà de la nota obtinguda a l’examen final telemàtic. Les notes es valoraran de la manera següent:

 • APTE qualificació amb què se supera el curs
 • SUSPENS qualificació amb què no se supera el curs
 • NP no presentat

Per superar l’avaluació cal obtenir una nota mínima d’APTE.

Per superar l’avaluació, cal treure una nota mínima de (5) APROVAT per demostrar l’adquisició dels coneixements estudiats al llarg del curs.

Un cop aprovada l’avaluació, l’alumne haurà de validar la qualificació obtinguda mitjançant la realització d’un EXAMEN PRESENCIAL.


[1]Article 17.1 Constitució espanyola: Tota persona té dret a la llibertat i a la seguretat. Ningú no pot ser privat de la seva llibertat, sinó amb l’observança del que estableix aquest article i en els casos i en la forma que preveu la llei.

[2] La Llei orgànica 10/2022, de 6 de setembre, de garantia integral de la llibertat sexual.