Estat actual
No inscrit
Preu
30€

INTRODUCCIÓ

Tens a les teves mans el material didàctic del curs de “DELINQÜÈNCIA I TRASTORNS PSÍQUICS”.

El nostre Sistema de Protecció Jurídic Penal contempla diferents solucions o vies de tractament a l’activitat delictiva. A grans trets, aquesta té en l’actualitat una doble finalitat. D’una banda el que anomenem repressió de delicte i per un altre la prevenció del delicte.

Amb l’última modificació del codi penal que va entrar en vigor l’1 de juliol de 2015 s’han afegit nous sistemes de pena i mesures de seguretat.

Durant els últims anys s’ha incorporat el que podríem anomenar tercera funció i és la víctimo-reparadora. Aquesta es relaciona amb les dues anteriors i engloba tant el protagonisme de la víctima com a subjecte passiu en el procediment repressiu-penal com la víctima en termes genèrics (la societat) en el procediment preventiu contra el delicte i l’alarma social.

Malgrat que la doctrina científica ha començat a aprofundir en la prevenció i tractament de la delinqüència, la legislació vigent no contempla determinats aspectes que són claus per a l’eficàcia del sistema. En aquest sentit les estadístiques recollides per les diferents administracions públiques demostren que les taxes de delinqüència i de reinserció i rehabilitació són excessivament elevades.

En aquest temari pretenem reflexionar sobre els tractaments previstos en la nostra legislació per a aquelles persones que després de cometre un delicte passen a complir mesures terapèutiques, o per a aquelles potencialment sensibles patir trastorns mentals que posteriorment els portin a cometre il·lícits penals.

D’altra banda reflexionarem sobre la sensació de seguretat del ciutadà que rep informació sobre els casos que es produeixen a nivell internacional i opina sobre si les mesures que tenim en l’actualitat són suficients i efectives.

Aquest curs té per objecte la problemàtica d’aquests malalts a nivell social i jurídic.

OBJECTIUS

  1. Treballar les principals concepcions d’imputabilitat i eximent de responsabilitat penal.
  2. Contextualitzar els Trastorns psíquics dins de la branca legal.
  3. Entendre les causes que donen origen a l’exempció de responsabilitat penal i analitzar els principals models de referència teòrics.
  4. Estudiar els diferents tipus de Trastorns psíquics que donen lloc a la inimputabilitat.
  5. Analitzar el procés de reinserció social així com les diferents vies o Mesures de Seguretat.
  6. Reflexionar sobre els índexs de reincidència criminal en la nostra societat i les mesures de seguretat que contempla la nostra legislació.
  7. Entrar en contacte amb la terminologia més habitual dins de la branca del dret i les psicopatologia-legal.

METODOLOGIA DEL CURS

El curs que es presenta és un curs en línia, que segueix un model pedagògic basat en l’autonomia de l’estudiant, que és qui gestiona el seu temps i construeix el seu propi itinerari d’aprenentatge a través de la interacció i el treball cooperatiu. Així, s’aconsegueix un aprenentatge profund i flexible, sense barreres d’espai ni temps, des de qualsevol lloc i en qualsevol moment.

Aquest model permet una atenció personalitzada per part dels docents que acompanyen a cada alumne, de manera individual a través de la bústia de correu electrònic i que resoldrà aquells dubtes de forma o contingut que plantegi l’alumne, sense dilacions.

En aquest curs, s’utilitza una combinació de metodologies variada, considerant que els participants són professionals en actiu i que l’intercanvi de les seves pròpies experiències professionals serà un aspecte molt rellevant per aconseguir els objectius acadèmics.

Els materials i recursos didàctics inclouen i integren els continguts del curs i es disposen en format digital. A part d’això, i en les dates indicades, l’alumne podrà accedir a través del Campus Virtual a la realització de l’examen telemàtic. Aquest examen telemàtic es proposa per a la superació del curs, i haurà de ser correctament realitzat #dins del termini i en la forma escaient.

El tutor és la figura docent del curs, qui tindrà relació directa amb els alumnes, a través de la bústia del campus virtual i resoldrà els dubtes que es plantegin per part de l’alumne, així com la persona que avaluarà les activitats programades.

AVALUACIÓ

La superació del curs, es farà a través del seguiment de l’avaluació continuada, mitjançant la resolució de l’examen telemàtic final i que haurà de realitzar-se amb posterioritat a l’estudi i comprensió del del curs.

La nota final del curs s’obtindrà de la nota obtinguda en l’examen final telemàtic. Les notes es valoraran de la següent manera:

• APTE qualificació amb la qual se supera el curs

• SUSPÈS qualificació amb la qual no se supera el curs

• NP no presentat

Per a superar l’avaluació, cal obtenir una nota mínima d’APTE.

Per a superar l’avaluació, és necessari treure una nota superior al 80% APROVAT per a demostrar l’adquisició dels coneixements estudiats al llarg del curs.

Una vegada aprovada l’avaluació, l’alumne haurà de validar la qualificació obtinguda mitjançant la realització d’un EXAMEN PRESENCIAL.