Estat actual
No inscrit
Preu
30€

INTRODUCCIÓ

La seguretat ciutadana és un requisit indispensable per al ple exercici dels drets fonamentals i les llibertats públiques, i la seva salvaguarda, com a bé jurídic de caràcter col·lectiu, és funció de l’Estat, amb subjecció a la Constitució i a les lleis.

La Llei Orgànica 4/2015 de Protecció de la Seguretat Ciutadana té per objecte la regulació d’un conjunt plural i diversificat d’actuacions de naturalesa diferent orientades a la tutela de la seguretat ciutadana, mitjançant la protecció de persones i béns i el manteniment de la tranquil·litat dels ciutadans.

Les seves disposicions són aplicables a tot el territori nacional, sens perjudici de les competències que, si escau, hagin assumit les comunitats autònomes en el marc de la Constitució, dels estatuts d’autonomia i de la legislació de l’Estat en matèria de seguretat pública.

Queden fora de l’àmbit d’aplicació d’aquesta Llei les prescripcions que tenen per objecte vetllar pel bon ordre dels espectacles i la protecció de les persones i els béns a través d’una acció administrativa ordinària, encara que pugui comportar la intervenció de les Forces i Cossos de Seguretat, sempre que aquesta es concebi com a element integrant del sistema preventiu habitual del control de l’espectacle.

Així mateix, aquesta Llei s’aplica sense menyscabament dels règims legals que regulen àmbits concrets de la seguretat pública, com la seguretat aèria, marítima, ferroviària, vial o als transports, quedant, en tot cas, salvaguardades les disposicions referents a la defensa nacional i la regulació dels estats d’alarma, excepció i lloc.

Constitueixen els fins d’aquesta Llei i de l’acció dels poders públics en el seu àmbit d’aplicació:

 • La protecció del lliure exercici dels drets fonamentals i les llibertats públiques i els altres drets reconeguts i emparats per l’ordenament jurídic.
 • La garantia del funcionament normal de les institucions.
 • La preservació de la seguretat i la convivència ciutadanes.
 • El respecte a les lleis, a la pau i a la seguretat ciutadana en l’exercici dels drets i les llibertats.
 • La protecció de les persones i béns, amb especial atenció als menors i a les persones amb discapacitat necessitades de protecció especial.
 • La utilització pacífica de vies i altres béns demanials i, en general, espais destinats a l’ús i el gaudi públic.
 • La garantia de les condicions de normalitat en la prestació dels serveis bàsics per a la comunitat.
 • La prevenció de la comissió de delictes i infraccions administratives directament relacionades amb els fins indicats als paràgrafs anteriors i la sanció de les d’aquesta naturalesa tipificades en aquesta Llei.
 • La transparència en l’actuació dels poders públics en matèria de seguretat ciutadana.

OBJECTIUS

 1. Conèixer les principals novetats de la nova Llei Orgànica 4/2015 en matèria de protecció de la seguretat ciutadana.
 2. Estudiar les diferents sancions que preveu amb la graduació.
 3. Analitzar els supòsits en què s’ha de produir la identificació i el registre d’una persona i/o domicili.
 4. Estudiar tota l’actuació en referència a armes, objectes perillosos i explosius quan no sigui considerada una conducta punible penalment.
 5. Estudiar tota l’actuació en matèria de consum i tinença de substàncies psicotròpics i/o estupefaents quan no sigui considerada una conducta punible penalment.
 6. Abordar els límits al dret de reunió i manifestació i les seues conseqüències administratives.

METODOLOGIA DEL CURS

El curs que es presenta és un curs en línia, que segueix un model pedagògic basat en l’autonomia de l’estudiant, que és qui gestiona el seu temps i construeix el seu propi itinerari d’aprenentatge a través de la interacció i el treball cooperatiu. Així, s’aconsegueix un aprenentatge profund i flexible, sense barreres d’espai ni temps, des de qualsevol lloc i en qualsevol moment.

Aquest model permet una atenció personalitzada per part dels docents que acompanyen a cada alumne, de manera individual a través de la bústia de correu electrònic i que resoldrà aquells dubtes de forma o contingut que plantegi l’alumne, sense dilacions.

En aquest curs, s’utilitza una combinació de metodologies variada, considerant que els participants són professionals en actiu i que l’intercanvi de les seves pròpies experiències professionals serà un aspecte molt rellevant per aconseguir els objectius acadèmics.

Els materials i recursos didàctics inclouen i integren els continguts del curs i es disposen en format digital. A part d’això, i en les dates indicades, l’alumne podrà accedir a través del Campus Virtual a la realització de l’examen telemàtic. Aquest examen telemàtic es proposa per a la superació del curs, i haurà de ser correctament realitzat #dins del termini i en la forma escaient.

El tutor és la figura docent del curs, qui tindrà relació directa amb els alumnes, a través de la bústia del campus virtual i resoldrà els dubtes que es plantegin per part de l’alumne, així com la persona que avaluarà les activitats programades.

AVALUACIÓ

La superació del curs, es farà a través del seguiment de l’avaluació continuada, mitjançant la resolució de l’examen telemàtic final i que haurà de realitzar-se amb posterioritat a l’estudi i comprensió del curs.

La nota final del curs s’obtindrà de la nota obtinguda en l’examen final telemàtic. Les notes es valoraran de la següent manera:

• APTE qualificació amb la qual se supera el curs

• SUSPÈS qualificació amb la qual no se supera el curs

• NP no presentat

Per a superar l’avaluació, cal obtenir una nota mínima d’APTE.

Per a superar l’avaluació, és necessari treure una nota superior al 80% APROVAT per a demostrar l’adquisició dels coneixements estudiats al llarg del curs.

Una vegada aprovada l’avaluació, l’alumne haurà de validar la qualificació obtinguda mitjançant la realització d’un EXAMEN PRESENCIAL.