Estat actual
No inscrit
Preu
30€


INTRODUCCIÓ

Tens a les teves mans el material didàctic del curs de “MALTRACTAMENTS I ABUSOS A MENORS”.

Amb aquest curs es pretén que l’alumne conegui els diferents signes o comportaments que ens poden indicar que ens trobem davant d’un maltractament familiar.

Detectar una situació de maltractament en adults o menors és clau per poder iniciar el procés fins a la normalització. De vegades, la problemàtica que ens podem trobar no és tant una manca d’instruments sinó una manca d’accés a les situacions a tractar en qüestió.

Per tot ells el curs se centra d’una banda en l’estudi dels diversos instruments de què disposem actualment per identificar un maltractament i de l’altra en els aspectes legals que recullen fonamentalment el Codi Penal, la Llei d’Enjudiciament Criminal, la legislació menor, la legislació específica sobre la violència familiar i altres normes legals.

Finalment també estudiarem els maltractaments i els abusos a menors d’una forma específica, per l’especial implicació que reclama dels diversos operadors jurídics, i es tracta de situacions en què la llei permet l’actuació d’ofici d’una manera més clara i directa.

OBJECTIUS

  1. Conèixer les principals novetats de la nova Llei Orgànica 4/2015 en matèria de protecció de la seguretat ciutadana.
  2. Estudiar les diferents sancions que preveu amb la graduació.
  3. Analitzar els supòsits en què s’ha de produir la identificació i el registre d’una persona i/o domicili.
  4. Estudiar tota l’actuació en referència a armes, objectes perillosos i explosius quan no sigui considerada una conducta punible penalment.
  5. Estudiar tota l’actuació en matèria de consum i tinença de substàncies psicotròpics i/o estupefaents quan no sigui considerada una conducta punible penalment.
  6. Abordar els límits al dret de reunió i manifestació i les seues conseqüències administratives.METODOLOGIA DEL CURS

El curs que es presenta és un curs en línia, que segueix un model pedagògic basat en l’autonomia de l’estudiant, que és qui gestiona el seu temps i construeix el seu propi itinerari d’aprenentatge a través de la interacció i el treball cooperatiu. Així, s’aconsegueix un aprenentatge profund i flexible, sense barreres d’espai ni temps, des de qualsevol lloc i en qualsevol moment.

Aquest model permet una atenció personalitzada per part dels docents que acompanyen a cada alumne, de manera individual a través de la bústia de correu electrònic i que resoldrà aquells dubtes de forma o contingut que plantegi l’alumne, sense dilacions.

En aquest curs, s’utilitza una combinació de metodologies variada, considerant que els participants són professionals en actiu i que l’intercanvi de les seves pròpies experiències professionals serà un aspecte molt rellevant per aconseguir els objectius acadèmics.

Els materials i recursos didàctics inclouen i integren els continguts del curs i es disposen en format digital. A part d’això, i en les dates indicades, l’alumne podrà accedir a través del Campus Virtual a la realització de l’examen telemàtic. Aquest examen telemàtic es proposa per a la superació del curs, i haurà de ser correctament realitzat #dins del termini i en la forma escaient.

El tutor és la figura docent del curs, qui tindrà relació directa amb els alumnes, a través de la bústia del campus virtual i resoldrà els dubtes que es plantegin per part de l’alumne, així com la persona que avaluarà les activitats programades.AVALUACIÓ

La superació del curs, es farà a través del seguiment de l’avaluació continuada, mitjançant la resolució de l’examen telemàtic final i que haurà de realitzar-se amb posterioritat a l’estudi i comprensió del curs.

La nota final del curs s’obtindrà de la nota obtinguda en l’examen final telemàtic. Les notes es valoraran de la següent manera:

• APTE qualificació amb la qual se supera el curs

• SUSPÈS qualificació amb la qual no se supera el curs

• NP no presentat

Per a superar l’avaluació, cal obtenir una nota mínima d’APTE.

Per a superar l’avaluació, és necessari treure una nota superior al 80% APROVAT per a demostrar l’adquisició dels coneixements estudiats al llarg del curs.

Una vegada aprovada l’avaluació, l’alumne haurà de validar la qualificació obtinguda mitjançant la realització d’un EXAMEN PRESENCIAL.