Estat actual
No inscrit
Preu
30€

OBJECTIUS

Aquest curs, la finalitat no és fer una anàlisi exhaustiva i profund d’aquesta matèria, que excediria un curs de 25 hores, hauria de proporcionar material suficient per aconseguir assolir els fins següents:

  • Dotar els participants de noves eines i recursos per investigar a la xarxa amb tècniques d’OSINT (intel·ligència de les fons obertes).

Una eina tant versàtil com poderosa a l’abast de qualsevol policia.

  • Conèixer els diferents tipus d’eines i programes de recerca OSINT.
  • Adquirir els coneixements per crear un entorn en xarxa segur per tal de d’ur a terme la investigació i evitar un ciberatac.
  • Analitzar les fons d’informació oberta per extreure dades que posteriorment es puguin explotar creant intel·ligència.
  • Ajuda els professionals de la seguretat: els permet anticipar-se a conflictes i esdeveniments, i així poder dissenyar un pla d’acció ajustat a les necessitats de la situació.
  • Ser conscient de la dificultat i limitacions alhora d’investigar ciberdelictes.

METODOLOGIA DEL CURS

El curs que es presenta és un curs online, que segueix un model pedagògic basat en l’autonomia de l’estudiant, que és qui gestiona el seu temps i construeix el seu propi itinerari d’aprenentatge mitjançant la interacció i el treball cooperatiu. Així, s’aconsegueix un aprenentatge profund i flexible, sense barreres d’espai ni temps, a qualsevol lloc i a qualsevol moment.

Aquest model permet una atenció personalitzada per part dels docents que acompanyen a cada alumne, de manera individual a través de la bustia de correu electrònic i que solventarà aquells dubtes de forma o contingut que plantegi l’alumne, sense dilacions.

En aquest curs, s’utilitza una combinació de metodologíes variades, considerant que els participants són professionals en actiu i que l’intercanvi de les seves pròpies experiències professionals serà un aspecte molt rellevant per aconseguir els objetius acadèmics.

Els materials i recursos didàctics inclouen i integren els continguts del curs i es disposen en format digital. Apart d’això, i en les dates indicades, l’alumne podrà accedir mitjançant el Campus Virtual a la realització de l’examen telemàtic. Aquest examen telemàtic se proposa per la superació del curs, i serà correctament realitzat en temps i forma.

El tutor és la figura docent del curs, qui s’encarregarà d’evaluar les activitats programades.

AVALUACIÓ

La superació del curs, es farà a través del seguiment de l’avaluació continuada, mitjançant la resolució de l’examen telemàtic final i que s’haurà de fer amb posterioritat a l’estudi i la comprensió del contingut del curs.

La nota final del curs s’obtindrà de la nota obtinguda a l’examen final telemàtic. Les notes es valoraran de la següent manera:

• APTE qualificació amb què se supera el curs

• SUSPENS qualificació amb què no se supera el curs

• NP no presentat

Per superar l’avaluació cal obtenir una nota mínima d’APTE.

Per superar l’avaluació, cal treure una nota mínima de (5) APROVAT per demostrar l’adquisició dels coneixements estudiats al llarg del curs. Un cop aprovada l’avaluació, l’alumne haurà de validar la qualificació obtinguda mitjançant la realització obligatòria d’un EXAMEN PRESENCIAL